Νέος Ἑλληνισμός

ΕΛΛΟΠΟΣ BLOG
// Νέος Ἑλληνισμός / ΓΛΩΣΣΑ / ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ / ΠΑΙΔΕΙΑ / Ἀνοίγοντας τὴν Καινὴ Διαθήκη

Ἀνοίγοντας τὴν Καινὴ Διαθήκη

Σελ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ὁ πρόλογος στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐλπήνωρ. Παραθέτω ἐδῶ, ἐπειδὴ τὸ Ἄμαζον συνήθως ἐμφανίζει μόνο ἕνα μέρος.

______________

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ἡ Χριστιανοσύνη δὲν θεωρεῖ τὴν γλῶσσα τοῦ ἱεροῦ της βιβλίου ἱερὴ καθεαυτήν, ἰσχύουν ὅμως δύο παραδοχές.

Ἐ­φό­σον πρό­κει­ται γιὰ κεί­με­να ἰ­δι­αί­τε­ρων φι­λο­σο­φι­κῶν ἀ­ξι­ώ­σε­ων, με­τα­φρά­ζον­τας δη­μι­ουρ­γοῦ­με πρω­τό­τυ­πες μορ­φές, λι­γώ­τε­ρο ἢ πε­ρισ­σό­τε­ρο νέα νο­ή­μα­τα. Ἡ δεύ­τε­ρη πα­ρα­δο­χή, ἰ­σχυ­ρὴ στὶς Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες, ὅσο στὶς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κὲς καὶ Δι­α­μαρ­τυ­ρό­με­νες, εἶ­ναι ἡ ἀ­να­γνώ­ρι­ση τε­ρά­στι­ας ση­μα­σί­ας στὸν ὀρ­γα­νι­σμὸ τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς σκέ­ψης, στὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα ἀπὸ Ὁμή­ρου μέ­χρι τῶν ἡ­με­ρῶν μας.

Διαβάζοντας τὴν Βίβλο στὰ ἑλληνικά, τὴν Καινὴ ὅσο τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (πρβλ. σχετικὰ ὅσα γράφω στοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνες, Ἀθήνα 2012, σ. 12 κ.ἑ.), δημιουργοῦμε προϋποθέσεις βαθύτερης κατανόησης τῶν σημασιῶν τοῦ ἱεροῦ κειμένου, ἐνῶ ἀπὸ μόνη της ἡ ἐπαφὴ μὲ τὰ παλαιότερα ἑλληνικὰ ἐπιδρᾶ εὐεργετικὰ στὴν σημερινὴ μορφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ στὴν σκέψη μας ἐν γένει.

Πολ­λοὶ τρό­ποι ἀ­νά­γνω­σης εἶ­ναι δυ­να­τοί, ὅ­μως γιὰ νὰ ἀ­ξι­ο­λο­γοῦν­ται οἱ δυ­να­τό­τη­τες καὶ νὰ ἐ­πι­λέ­γε­ται κα­τὰ πε­ρί­πτω­ση ὁ πιὸ κα­τάλ­λη­λος τρό­πος, χρει­ά­ζε­ται ἐ­κτὸς τῶν ἄλ­λων προ­σο­χὴ σὲ μιὰ προ­ϋ­πό­θε­ση, τὴν ὁ­ποία ἰ­δί­ως οἱ προ­τε­σταν­τι­κὲς Ἐκ­κλη­σί­ες τεί­νουν νὰ ὑ­πο­τι­μοῦν: κύ­ρια προ­τε­ραι­ό­τη­τα δὲν ἔ­χει πο­τέ ἡ Βί­βλος, ἀλ­λὰ ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἡ ὁ­ποία συγ­κρό­τη­σε καὶ τὴν Βί­βλο. Χω­ρὶς τὴν Ἐκ­κλη­σία ἢ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐκ­κλη­σία ἡ Βί­βλος δὲν ὑ­πάρ­χει καὶ δὲν νο­εῖ­ται. Αὐ­τὸ ἴ­σως δυ­σα­ρε­στεῖ τὴν προ­τε­σταν­τι­κὴ ψυ­χή, ὅ­που ἡ αὐ­θεν­τία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας βυ­θί­ζε­ται σὲ ὀ­δυ­νη­ρὲς μνῆ­μες ἀπὸ τὴν πα­πο­σύ­νη, ὅ­μως δὲν παύ­ει νὰ εἶναι ἀ­κρι­βές.[1]
Σχετικὲς δημοσιεύσεις (αὐτόματη ἐπιλογή):

Σελ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021-07-2012

«

»

Γιὰ WINDOWS (free)


Monitor & Battery Saver
Enable Desktop Gadgets on Windows 10
Enable Desktop Gadgets
on Windows 10

Shortcut to Anything!
© 2017 ΕΛΛΟΠΟΣ  / Ἐπικοινωνία
Powered by TheFreeWindows / Learned Freeware